Magunkról

Kik vagyunk?

A Barnabás Csoport célja, hogy szolgálja és erősítse
a gyülekezeteket a jelenlegi, és a leendő vezetők támogatása és képzése által. Az a vágyunk, hogy munkánk gyümölcse gyülekezetek növekedése, megújulása, és új gyülekezetek születése legyen.

Hosszútávú kapcsolatok kialakítására és ápolására törekszünk, valamint olyan tanuló/fejlesztő közösségek létrehozására,
ahol a vezetők képzésben, mentorálásban, támogatásban és bátorításban részesülnek.

Szolgálatunk fontos része, hogy gyülekezeti vezetők mellé állva segítsük őket abban, hogy elhívásukat betöltsék Isten dicsőségére. A bibliai Barnabás példája és nevének jelentése ihlette a „Barnabás Csoport” nevet.

A Barnabás Csoport 1991-ben alakult, 2002 óta CoNext partnerként együttműködik más nemzeti partnerszervezetekkel a vezetők felé való szolgálatban. Munkatársaink magyarok és amerikaiak, dolgozunk az országban, és a határokon túl élő magyar közösségek között is.

Küldetésünk és szolgálatunk jellege

Az utóbbi években a vezetőkben megnőtt az igény az iskolai képzési formáktól eltérő, alternatív tanulási lehetőségek iránt. A Barnabás Csoport hisz abban, hogy vezetőket elsősorban vezetők képeznek, nem intézmények. Ezért fontosnak tartjuk olyan ösztönző kapcsolatok kiépülését, melyekben lehetőség nyílik az egymástól való tanulásra (pl. tréningek, képzések, mentori kapcsolatok által.). Úgy gondoljuk, hogy a vezetőkbe befektetett szolgálatunk által nem csak őket képezzük, hanem elősegítjük a gyülekezetek egészséges növekedését, és új gyülekezetek alapítását is.

Hosszútávú  kapcsolatok  kialakítására törekszünk, valamint olyan tanuló / fejlesztő   közösségek  létrehozására, melyekben a  vezetők  képzésben, mentorálásban, támogatásban és bátorításban részesülnek. 

A Barnabás Csoport jelenleg a következőterületekre összpontosítja energiáit:

 • Keresztyén vezetés kurzus (megérteni és újragondolni a keresztyén vezetés lényegét.)
 • Céltudatos vezető kurzus (visszatalálni személyes elhívásunk lényegéhez, és megfogalmazni Istentől kapott látásunkat szolgálatunkkal kapcsolatban.)
 • Céltudatos gyülekezet kurzus (visszatalálni a gyülekezet küldetésének szívéhez, újrafogalmazni a látást, és kialakítani egy ennek megfelelőstratégiát.)
 • A vezető lelki formálódása (előmozdítani, hogy miközben vezetők másokat szolgálnak, Krisztusban maradjanak, és maguk is folyamatosan formálódjanak.)
 • Egészséges vezetői csapat (csapatépítőtréning)
 • Mentori kapcsolatok (Segíteni vezetőket abban, hogy az Istentől kapott látásuk irányába fejlődjenek ők is és gyülekezeteik is.)
 • Gyülekezeti diagnózis (Átfogó kép a gyülekezet erősségeiről és gyengeségeiről, hogy előmozdíthassuk annak  egészségesebb  és gyümölcsözőbb életét.)
 • Felekezeti szintű stratégiai tanácsadás (Segíteni felekezeti vezetőket abban, hogy megfogalmazzák Istentől kapott látásukat, kiértékeljék közösségük jelenlegi helyzetét, és megfogalmazzák stratégiai terveiket, hogy az általuk vezetett felekezet elérje Isten céljait a mai társadalomban.)
 • Gyülekezetalapítók képzése
 • Posztmodern világ (Gyülekezeti élet és evangélizáció posztmodern kultúrában)

 • Egyházak-felekezetek
 • Lelkipásztorok
 • Gyülekeyetalapítók
 • Következő nemzedék vezetői
 • Elöljárók, presbiterek, és szolgálati vezetők

Miben hiszünk

Hiszünk…

…a Szentírásban, Isten ihletett, csalhatatlan és teljességgel megbízható szavában, mely hit és cselekedetek tekintetében a legfőbb tekintély…

…az egy örökkévaló Istenben, aki az Atya, Fiú és a Szentlélek három személyében létezik…

…a mi urunk Jézus Krisztusban, a testben megjelent Istenben, aki szűztől született, bűntelen emberi életet élt, természetfölötti csodákat tett, engesztelő váltsághalált halt, testben feltámadt, felment a Mennybe, közbenjár érettünk, személyesen fog visszajönni hatalommal és dicsőséggel…

…az elveszett és bűnös ember megváltásában, melyben nem cselekedetekből, hanem hit által, az Úr Jézus Krisztus kiontott vére árán, a Szentlélek újjáteremtő hatalma által részesül…

…a Szentlélekben, aki a hívőkben lakozik, és alkalmassá teszi Őket a szent életre, az Úr Jézus Krisztus szolgálatára és a róla szóló bizonyságtételre…

…a Lélek egységében, melynek minden igaz hívő részese, az Eklézsiában, Krisztus Testében…

A feltámadásban: a megváltottak örök életre, míg az elveszettek örök kárhozatra támadnak fel.

* A Nemzetközi Evangéliumi Aliansz által elfogadott hitvallás szövege